Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Gezinsproblemen (1e Milieu) (2A9)

3 mei 2016 | Klachten en Problemen (2A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 30-05-2016

Systemische invalshoek: Elders op deze website hebt u uitgebreid kunnen lezen dat wij problemen die iemand heeft, pas opvatten en behandelen als primair individuele problematiek als alle invloeden vanuit en op het systeem er omheen zijn uitgesloten cq in kaart gebracht.

 • Verschillende milieus: We maken daarbij gebruik van een model waarbij er om het individu een aantal steeds wijder wordende cirkels zijn getekend, die de invloed vanuit en op de omgeving verbeelden, tw: het 1e milieu (ouders, gezin, 2e milieu (school, werk), 3e milieu vrienden, kennissen, klasgenoten, 4e milieu (Sociale media, etc.)
  .
 • Van buiten naar binnen toe inzoomen op het individu: Zeker naarmate de betrokkene (het kind) jonger is zullen we beginnen met het in kaart brengen van de context/ de verschillende milieus (Gezins, school, etc.) om vervolgens van buiten naar binnen in te zoomen op het individu.
  .
  Lees meer …
  .
 • Interpersoonlijk > Intrapsychisch: Wij kijken dus nadrukkelijk niet alleen naar wat er allemaal BINNEN in iemand gebeurt, maar vooral ook wat er TUSSEN hem/ haar en anderen gebeurt en of en in hoeverre daar oorzaken of in stand houdende factoren te vinden zijn, alvorens de problemen toe te schrijven aan individuele/ aanleg factoren.
  .
 • Oorzaak vs Gevolg: De wisselwerking tussen het individu en de context in ogenschouw nemend, is het relevant om een onderscheid te maken tussen factoren die qua invloed van de context (ouders, gezin, school, etc. ) richting het individu spelen enerzijds en invloeden die in omgekeerde richting spelen. Het gaat dan bijv. om de vraag of de oorzaak van concentratieproblemen of een gebrekkige aansluiting bij andere kinderen, het gevolg zijn van factoren en omstandigheden op school of in het kind zelf zijn gelegen en de school dus slechts een toevallige plek is waar ze tot uiting komen en ze zich dus ook in andere situaties dan school manifesteren. In het eerste geval ligt de oorzaak op school en biedt het kind de aanleiding; in het tweede geval ligt de oorzaak bij het kind en is de school de aanleiding.
  .

  • Vaak is het natuurlik een combinatie, is er al sprake van een zekere kwetsbaarheid bij het kind die onder bepaalde ongunstige omstandigheden wordt getriggerd/ aan het licht komt. Maar toch is het voor ouders en leerkrachten vaak wel mogelijk om aan te geven waar het accent op ligt. In elk geval zouden wij u graag willen oproepen daar uw gedachten alvast eens over te laten gaan.
   .
 • Geïdentificeerde patiënt: Binnen elk systeem is er altijd iemand die zich het meeste leent om eventuele problemen binnen het gezin (of een klas) te communiceren in de vorm van symptomen. Zo iemand wordt ook wel de ‘geïdentificeerde patiënt’ of ‘symptoomdrager’ genoemd. We zien inderdaad vaak dat het kind ahw ‘de barometer is die de ‘schuld’ krijgt van het slechte weer’. Vooral bij problemen op ouder-/ echtpaar niveau of problemen met een ander kind dat daarmee alle aandacht opeist, zijn we daar alert op.
  .
 • Wisselwerking: M.a.w. problematisch gedrag van het kind kan veroorzaakt of uitgelokt/ versterkt worden door hoe er met hem/ haar wordt omgegaan, maar ook andersom: het gedrag van het kind heeft natuurlijk ook een forse impact op de andere leden van het gezin en de hele sfeer thuis of op school.
  .
 • 1e milieu: Omdat dit hoofdstukje gaat over de wisselwerking met het eerste milieu (Ouders, gezin) zullen we ons hier in de voorbeelden beperken tot dat milieu.
  .
 • Zichzelf versterkende interactiespiraal: In de praktijk is het vaak niet het een of het andere maar is er sprake van een wisselwerking, een zichzelf versterkende interactiespiraal waar iemand met zijn omgeving in verzeild is geraakt.
  .

  • Voorbeeld: Het kind is moeilijk peilbaar –> sluit zich af, ouders voelen zich buitengesloten en machteloos –> gaan van daaruit nadrukkelijker proberen hun kind alsnog te bereiken –> waardoor het kind nog meer de boot af houdt, zich afsluit, etc. waarmee de cirkel gesloten is.
   .
 • Verandering vanuit twee richtingen: Het is dan ook zaak om te achterhalen waar de interactiecirkel ooit begonnen is, maar om het te doorbreken moet er van beide kanten geïntervenieerd worden. Iemand kan onmogelijk in zijn eentje veranderen en dus als de omgeving niet mee verandert. Net zoals het alleen lukt om met de stroom mee te zwemmen en je tegen de stroom in zwemmen maar heel een volhoudt en je dan toch weer meegesleurd wordt met de stroom.
  .
 • De vraag die u zichzelf dus alvast even zou kunnen stelen is:
  .

  • Ligt het accent van de oorzaak/ het ontstaan van de problemen bij uw kind of bij de omgeving (en over welke specifieke eigenschappen, kwetsbaarheden van wie en welke omstandigheden hebben we het dan ?)
   .
  • Ligt de meeste last/ lijdensdruk (gevolgen) bij uw kind of bij de omgeving (Ouders, gezin)?
   Individuele en/ of relatieproblemen op ouder-/ echtpaarniveau: Los van eventuele problemen met een kind kan het natuurlijk ook zo zijn dat ouders, nog voordat dat symptomen bij hun kind teweeg brengt, zelf aangeven problemen te hebben, ofwel met zichzelf of met elkaar. Dat kan uiteraard ook reden zijn om zich naar ons te laten verwijzen. Maar ook dan zullen wij proberen de impact van die problemen op de kinderen dan wel invloed van kinderen op het ontstaan van de problemen van de ouders, bij het geheel betrekken.
   .
 • Relatietherapie: Onze gezinstherapeuten mevr. Heezen en de heer Smid, zijn beiden tevens parter-relatietherapeut en kunnen u wellicht helpen al die complexe, elkaar versterkende of in stand houdende factoren in kaart te brengen en te doorbreken.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .

 

<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">