Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

ROM/ Vragenlijsten (2D2)

8 mei 2016 | Werkwijze, Procedure en Stappenplan (2D)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 30-05-2016

Hieronder volgt informatie over drie vragenlijstjes die u na aanmelding en reeds voor het eerste gesprek en na afloop toegestuurd krijgt om het effect van onze behandelingen te meten (dus OF en IN WELKE MATE een behandeling heeft geholpen, alsmede een zelf ontwikkeld lijstje dat meer gericht is op de vraag WAARDOOR iemand beter is geworden.

 • Kwantitatief onderzoek: Die eerste vraag nl ‘Of’ en ‘In welke mate’ iemand beter wordt, proberen ‘TelePsy’ en ‘Stichting Benchmark GGZ’ (http://www.sbggz.nl) te achterhalen middels kwantitatief onderzoek, ook wel aangeduid met de term ‘Rommen’.
  .
 • Kwalitatief onderzoek: De vraag ‘Waardoor‘ iemand beter wordt proberen we zelf te achterhalen mbv een zelf ontwikkeld vragenlijstje.

LEES MEER …

‘ROMMEN’ (Kwantitatief effect onderzoek)

 • Sinds 2013 zijn wij van overheidswege verplicht om te ‘Rommen’, d.w.z. ’te meten of en hoe sterk het effect van onze behandelingen is’.
  .
 • Dat komt voort uit het feit dat de overheid, beleidsmakers, gemeentes en zorgverzekeraars willen weten welke hulp voor welke problematiek meer en minder werkt, uiteraard in het kader van een efficiëntere en dus goedkopere gezondheidszorg.
  .
 • ‘Evidence Based Medicine’: Uiteindelijk moeten we toe naar een situatie waarin zoveel mogelijk behandelingen worden gedaan die aantoonbaar effectief zijn gebleken en alles wat niet werkt of waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond, zo veel mogelijk achterwege wordt laten.
  .
 • Ongelooflijk moeilijk om vast te stellen en m.b.t. de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) nog weer veel moeilijker dan in de rest van geneeskunde omdat er bij psychische problemen, behalve een specifieke behandelmethode, vaak talloze andere zaken meespelen die invloed hebben op het verloop van de klachten (de zgn/ ‘A-Specifieke’ factoren zoals: toevallige bijkomende omstandigheden in positieve of negatieve zin, hoop en verwachting, de vraag of het wel of niet klikt met de therapeut, etc.).
  .
 • Toch probeert men, zo goed en zo kwaad als het gaat, enig zicht te krijgen op in elk geval de zgn. ‘specifieke’ factoren (dwz factoren die met de behandelvorm zelf te maken hebben), door mensen gedurende een hulpverleningstraject, 4 x drie vragenlijstjes voor te leggen met de vraag die in te vullen.
  • De eerste voorafgaand aan het eerste gesprek (De zgn. ‘Baseline’ meting): Om de ernst van de problematiek vast te leggen waaraan de volgende metingen worden gerelateerd).
  • De tweede ergens halverwege (De zgn. ‘Voortgangsmeting’, om de koers op tijd bij te kunnen stellen als er weinig verschil met de beginmeting blijkt te zijn. Deze komt er in de praktijk vaak niet van omdat we vooral niet weten hoe lang een behandeling duurt en dus ook niet wanneer we op de helft zitten).
  • De derde aan het einde of direct na afloop (De zgn ‘Eindmeting’, om de totale mate van verbetering [of verslechtering] t.o.v. de beginmeting vast te stellen)
  • De vierde na een half jaar tot een jaar (de zgn. ‘Follow-up’ meting, om na te gaan of de hulp ook op langere termijn beklijft cq hoe groot het terugvalpercentage is. Deze laatste is weliswaar belangrijk maar komt er vaak om logistieke redenen niet van).
   .
 • Overal in Nederland is men druk doende hiermee te experimenteren en ervaring op te doen.
  .
 • Waarde: Er zitten echter nog veel haken en ogen aan en we kunnen er voorlopig dan ook nog geen harde conclusies uit kunnen trekken.
  .

  • Wij staan wel achter het principe dat we met zijn allen moeten proberen te achterhalen wat wel en niet werkt en waarom en daarin zijn we in hoge mate afhankelijk van uw feedback en medewerking. Want het is nu eenmaal zo dat een behoorlijk deel van wat we doen in de GGZ niet werkt en wat we dus achterwege zouden kunnen laten, alleen weten we vaak (nog) niet welk deel dat is.
   .
 • TelePsy: Omdat het systematisch meten van behandelresultaten een grote logistieke inspanning kost, waardoor het er in de praktijk vaak bij inschiet, hebben veel praktijken w.o. de onze, dat uitbesteed aan een externe instantie, ‘TelePsy’ genaamd en gevestigd in Maastricht. (https://www.telepsy.nl/diagnostiek_en_rom). (Ook vanwege de objectiviteit want een slager wordt natuurlijk nooit geloofwaardig als hij zijn eigen vlees keurt …)
  .

  • Het enige dat wij hoeven te doen is uw naam en emailadres door te geven aan ‘TelePsy’, waarna u van hen de vragenlijsten per mail toegestuurd krijgt met het verzoek deze in te vullen.
   .
  • Zij hebben een computerprogramma dat automatisch de veranderingen t.o.v. de beginmeting kan berekenen, daar mooie grafiekjes van maakt, die naar ons terugkoppelt en via ons komt het dan weer bij u terecht.
   .
  • Na verloop van tijd krijgt u dan vanzelf de 2e en 3e (en misschien 4e lijst) toegestuurd. (Waarschijnlijk voorlopig dus alleen een beginmeting vooraf en een eind meting na afloop en dus slechts 2 van de 4).
   .
 • Privacy: Overigens heeft behalve u en ons, niemand (‘TelePsy’ niet, maar ook bijv. uw zorgverzekeraar niet) inzage in de meetgegevens en zijn ze niet te herleiden tot individuele personen.
  .

  • Dat wordt geregeld door het CBP (College Berscherming Persoonsgegevens: http://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspx)
   .
  • Wel worden de meetgegevens geanonimiseerd en groepsgewijs (dus niet als individueel geval) aangeleverd aan een de zgn. ‘Stichting Benchmark GGZ’ (http://www.sbggz.nl), waar onderzoekers en statistici allerlei berekeningen uitvoeren om te achterhalen welke behandelingen wel en niet werken en waarvoor, waar dat aan ligt en wat dat de maatschappij allemaal kost. Gegevens waar ze dan de overheid en andere beleidsmakers weer mee kunnen adviseren. Allemaal dus uitsluitend anoniem en op groepsniveau en niet tot uw individuele situatie te herleiden.
   .
 • Vervolg: Tenzij u op het aanmeldformulier aangegeven hebt daar bezwaar tegen te hebben, geven wij uw naam en emailadres, na aanmelding dus door aan TelePsy en als het goed is kunt u dan enige tijd na uw aanmelding een berichtje van hen verwachten.
  .

Wij zijn benieuwd naar uw reacties en houden ons aanbevolen voor tips en suggesties ter verbetering !

Voor vragen:

Mevr. J. Heezen
Praktijkmanager
[email protected]
050 – 406.36.50

P.S.:

 • Hoewel Rommen zinvol en belangrijk is, levert het vergelijken van een beginscore en een eindscore alleen kwantitatieve gegevens op (Dus OF iemand beter is geworden en in welke mate), terwijl wij niet alleen graag willen weten DAT iemand beter wordt maar vooral ook geïnteresseerd zin in de vraag WAARDOOR iemand beter wordt (Kwalitatieve gegevens).
  .
 • Daarom hebben wij zelf ook een lijstje van 5 open vragen gemaakt die daar meer op gericht zijn, die wij u na afloop van de behandeling vragen te beantwoorden waarbij we uw antwoorden dan in de afsluitbrief naar uw huisarts plakken zodat hij/ zij de informatie uit de eerste hand heeft.
  .
 • Het nadeel van dergelijke kwalitatieve vragen met een tekstueel antwoord i.p.v. een antwoord in de vorm van een getalletje of een score, is dat deze niet in een database gestopt kunnen worden en dus niet gebruikt kunnen worden voor onderzoek op groepsniveau en dus om verschillende mensen met elkaar te vergelijken.
  .

Wilt u meer weten over dit zelf ontwikkelde kwalitatieve vragenlijstje klik dan hier ….

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">