Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Doelgroep Verwijzers/ Huisartsen, Soc. Wijkteams, CJG, etc. (2B5)

8 mei 2016 | Doelgroep, Indicaties en Contra-Indicaties (2B)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 29-05-2016

 • De zorg voor volwassen (>18 jaar) valt onder de zorgverzekeraar waarvoor een verwijsbrief van de huisarts nodig is die aan bepaalde criteria voldoet.
 • De zorg voor kinderen en jeugd valt onder de gemeente en een verwijzing kan plaats vinden via de huisarts of een zgn. ‘Sociaal Wijkteam‘ of Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

.
.Zolang de kinderziektes daar nog niet uit zijn gaat onze voorkeur, ook bij Kinder & Jeugd <18 uit naar verwijzing via de huisarts.

LEES VERDER …

Huisarts:

 • M.b.t. volwassenen is het eenvoudig: Om iets te mogen doen hebben we altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of een andere medische specialist.

Schoolarts, kinderarts, medisch specialist:

 • I.g.v. kinderen en jongeren (<18) ligt dat ingewikkelder. Het gemakkelijkste is om een verwijzing op dezelfde manier te blijven laten verlopen zoals het altijd (voor 2015) is gegaan en dus, net zoals bij volwassenen en dus via uw huisarts, schoolarts, kinderarts of andere medisch specialist.
  .

  • Dat kan nog steeds, de staatssecretaris (van Rijn) heeft ook nadrukkelijk gegarandeerd dat die verwijsroute altijd zal blijven bestaan en dat heeft voorlopig ook onze voorkeur, omdat verwijzingen van huisartsen vrijwel altijd goede verwijzingen zijn, omdat de lijnen met de huisartsen kort en snel zijn en omdat daarmee een ongelooflijke hoop formulieren, bureau-‘crazy’ en ander oponthoud wordt voorkomen.
   .

Sociale Wijkteam, CJG:

 • Sinds de hele organisatie, coördinatie en financiering van de jeugdzorg per 1-1-2015 bij de gemeentes is gelegd en het de bedoeling is dat de verwijzingen in de toekomst steeds meer via de sociale wijkteams en de CJG’s (Centra voor jeugd en Gezin’) zullen gaan verlopen, is het echter vanuit het standpunt van de gemeente wel te begrijpen dat zij niet zo blij zijn met een verwijsstroom via huisartsen, schoolartsen,kinderartsen, waar zij geen zicht/ grip op hebben maar die ze wel moeten financieren. Vanuit de gemeentes zal er dan ook naar gestreefd worden dat zoveel mogelijk verwijzingen via de sociale wijkteams en CJG’s zullen verlopen en zo min mogelijk via huisartsen, etc.
  .

Geleidelijke verschuiving van verwijsroutes:

 • Het valt te verwachten dat zij dat op een gegeven moment even goed zullen kunnen als huisartsen, maar voorlopig is dat nog niet het geval en gaat onze voorkeur aldus nog uit naar verwijzingen via uw huisarts. Ook omdat er nog onduidelijkheden zijn m.b.t. de privacy en dus de vraag wat je nut wel of niet aan wie mag en moet terugkoppelen, zonder je beroepsgeheim te schenden.

.
Verwijsbrief:

 • De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren steeds meer criteria en voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg. Zo moet er in de verwijsbrief expliciet worden vermeld dat er sprake is van (vermoeden van) het bestaan van een psychiatrische stoornis/ DSM classificatie en dat het een verwijzing betreft naar ofwel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ met een maximum van 10 sessies) ofwel de Specialistische GGZ (SGGZ zoveel sessies als nodig).
  .

Voorwaarden/ criteria voor vergoeding van de zorg:

 • Ook moet er verplicht een formele diagnose volgens de DSM worden gesteld, is een groot (toenemend) aantal diagnoses ‘afgeschaft’ dwz uitgesloten van vergoeding, maar ook bepaalde behandelvormen, behandelingen door bepaalde behandelaren en zijn er allerlei beperkingen opgelegd t.a.v. het percentage van een behandeling dat een psychiater/ klinisch psycholoog/ hoofdbehandelaar mag uitbesteden aan collega behandelaren met een net iets andere achtergrond, etc.
  .

Bomen en het bos:

 • Allemaal vreselijk ingewikkeld en niet goed meer te overzien, vooral omdat het telkens weer verandert (lees: verder wordt ingeperkt) en elke zorgverzekeraar ook nog eens zijn eigen regels heeft, die lang niet altijd overeenkomen of zelfs tegenovergesteld aan die van andere zorgverzekeraars.
  .

Oerwoud:

 • Sinds de Jeugdzorg per 1-1-2015 naar de gemeentes is gegaan en dus niet langer in het pakket van uw zorgverzekering zit (behalve als uw kind medicatie gebruikt), zijn er nog weer tientallen partijen bijgekomen en is het onduidelijk welke gemeente welke criteria wel en niet van wie overneemt en wat er in uw specifieke geval dus wel en niet vergoed wordt, waarbij eke gemeente dus ook nog eens zijn eigen beleid heeft of gaat opstellen.
  .

Voorlopig ‘houvast’:

 • Zolang dat allemaal niet duidelijk is lijken de meeste gemeentes voorlopig het beleid van de zorgverzekeraars maar te hebben overgenomen, hoewel daar dus ook al niet veel eenduidigheid over was.
  .

Onduidelijke toekomst:

 • Wij weten dan ook niet hoe e.e.a. zich verder gaat ontwikkelen, welke zorg wel en niet door uw gemeente zal worden ingekocht en vergoed en welke criteria en voorwaarden men daaraan zal gaan stellen m.b.t. de verwijsbrieven, de noodzaak om problemen van diagnostische etiketten te voorzien, behandelvormen, behandelaren, etc.
  .

Beleid ‘For the time being’ in afwachting van meer duidelijkheid:

 • Zolang dat onduidelijk is lijkt ons de kans dat u voor onaangename verrassingen komt te staan, het kleinst als alles voorlopig nog maar even zoveel mogelijk bij het oude blijft, dus dat de verwijzingen via de huisarts lopen en er maar van uit te gaan dat de gemeentes op termijn in grote lijnen dezelfde criteria als de zorgverzekeraars zullen gaan aanhouden.
  .

Concreet:

 • Daarom kunt u voor de zekerheid maar beter in de verwijsbrief de expliciete vermelding laten opnemen dat het gaat om (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis en een verwijzing nar de SGGZ en dat wij de problematiek zoveel mogelijk proberen te voorzien van een diagnostisch etiket om te voorkomen dat u zelf voor de kosten opdraait.
  .

Beloop:

 • Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen en aangeven wanneer het verantwoord lijkt van het oude beleid af te wijken en mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen …..

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">