Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Onze Visie: Polyzoom-visie (1C4)

7 okt 2015 | Onze visie (1C)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste update: 22-05-2016

genogram2Polyzoom

Tijdens de diagnostiek en behandeling ‘zoomen’ wij voortdurend in en uit en zoeken we naar verklaringen en interventies die bij elk zoomniveau passen. De naam ‘PolyZoom’ verwijst dan ook naar het wisselen van het niveau waarop wij in kunnen zoomen op de problematiek van onze cliënten (‘Poly’ = Veel; ‘Zoom’ = in- en uitzoomen).

Ons logo stelt een gezin voor dat uit evenwicht is, bekeken door een zoomlens. Vierkantjes zijn mannen/ jongens, rondjes zijn vrouwen/ meisjes. De rest wijst zich vanzelf. We stellen ons voor dat we door een zoomlens naar de problematiek kijken. Als we sterk inzoomen op het individu zien we klachten en problemen die echter in een heel ander licht kunnen komen te staan als we uitzoomen en de rest van het gezin, familie en ev. andere invloeden vanuit de omgeving in beeld komen.

====================

PolyZoom-visie

Autonomie: Wat ons binnen PolyZoom (maar ook binnen de Stichting ‘GGZ-Maatwerk’) bindt, is de nadruk die wij leggen op ‘Autonomie’, waarmee we verwijzen naar ons streven om de eigen helende krachten van mensen en hun systeem te mobiliseren vanuit de overtuiging dat de enige echte, duurzame en fundamentele oplossingen uitsluitend oplossingen van binnenuit kunnen zijn.
LEES VERDER …

Het ‘Bio-Psycho-Sociale’ Model: Het gedrag van elk individu (i.c. kind) wordt beïnvloed door biologische (aanleg-) factoren (groene cirkel) en psychologische factoren, zoals IQ, emoties, temperament…

BioPsychSoc_model

… en allerlei omgevingsinvloeden: Onder te verdelen in invloeden vanuit het gezin (1e milieu), school/ werk (2e milieu), vrienden, vrije tijd (3e milieu), sociale media (4e milieu), de Maatschappij (5e milieu), de (sub-) Cultuur (6e milieu) en spirituele/ religieuze aspecten/ normen en waarden (7e milieu).

Zeven steeds wijder wordende (gele) cirkels (waarvan alleen de eerste 4 getekend zijn), voor te stellen als de schillen van een ui: Ofwel het ‘Bio-Psycho-Sociale’ model. 

De aanmeldreden wordt vaak geformuleerd in termen van iemands individuele klachten en gedrag en nodigt uit/ verleidt om vooral of uitsluitend in te zoomen op de binnenste twee cirkels.
Het risico daarvan is dat je je blind staart op die binnenste cirkels en een blinde vlek ontwikkelt voor de meer perifere, gele cirkels die de context verbeelden.
.
Fragmentatie/ versnippering, inefficiëntie en onnodig dure zorg:
Een ander gevaar van het beschrijven van individuele problematiek los van de context, is dat elk probleem een eigen etiket/ diagnose krijgt met een eigen specifieke behandelmethode, uitgevoerd door een daarin gespecialiseerde hulpverlener, waardoor de kans groot is dat iedereen langs elkaar heen gaat werken, onvoldoende afstemt en dingen dubbel gaat doen, met als gevolg een inefficiënte en dure gezondheidszorg.
.
Het primaire object van zorg is te zeer de ‘stoornis’ geworden in plaats van de ‘persoon’ met een probleem en zou wat ons betreft weer moeten opschuiven richting de persoon die een probleem heeft in plaats van problemen waar toevallig een persoon aan vast hangt.

Een belangrijke weeffout in de DBC-systematiek (=’Diagnose-Behandel Combinatie’) draagt ook bij aan die verschuiving van de aandacht van de persoon naar de stoornis. In de DBC wordt er namelijk van uitgegaan dat de stoornis/het etiket (bijv. ADHD) bepalend en voorspellend zou zijn voor de zorg die iemand nodig heeft en daarmee dus ook voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Die blijken in de praktijk echter maar voor een klein deel door de stoornis zelf te worden bepaald en in veel hogere mate door de vraag hoe het systeem rondom de persoon/ het kind (gele cirkels) in elkaar zit (namelijk of hij een vader heeft die te veel drinkt of dat zijn ouders voortdurend ruzie hebben en of hij op school gepest wordt, etc.).
.
Wij proberen daarom bij iedere aanmeldingsklacht eerst ‘uit te zoomen’, zodat alle cirkels zichtbaar zijn en gaan vervolgens weer inzoomen door van buiten naar binnen te werken, om iuteindelijk weer terug te keren naar het individu.
Dat doen we concreet bijv. door elk intakegesprek te beginnen met het gezamenlijk in kaart brengen van de context m.b.v. een genogram (waarover later meer).

Het is in onze visie nl van groot belang om binnen de GGZ de balans tussen in- en uitzoomen te herstellen. Hoewel misschien een beetje vergezocht verwijst de naam ‘PolyZoom’ naar de verschillende ‘Zoomniveau’s’ (‘Poly’ = Veel) en de naam ‘Maatwerk’ naar het zoeken van het juiste ‘Zoom’-niveau bij ieder individu. Bij de een moet men nl meer inzoomen op het individuele en bij de andere op het systeem er omheen.

Genogram:
Zoals gezegd beginnen we elk intakegesprek met het maken van een genogram, dat wil zeggen een schematische weergave van het systeem (gezin) rondom het kind of de volwassene. A.h.w. het ‘decor’ waartegen zich het ‘stuk’ afspeelt

De gezinstherapeutische (systemische) visie staat zo centraal dat we er ons logo op gebaseerd hebben.

Dat verbeeldt nl een genogram van een gezin van twee ouders, een zoon en een dochter, dat uit balans is.

Logo PolyZoom

Voorbeeld: Mannen/jongens worden in genogrammen altijd weergegeven als vierkantjes en vrouwen/meisjes als rondjes. De rest wijst zich vanzelf.

We stellen ons bij Poly-‘ZOOM’ dus voor dat we door een zoomlens naar de problematiek kijken. In onderstaande tekening ziet u een jongen van 11 jaar met concentratieproblemen, druk gedrag, leerproblemen en dyslexie.

Ingezoomd:
Individu genogtram

Individugenogtram

Half uitgezoomd: 
Gezinsgenogram

Gezinsgenogram

Uitgezoomd: 
Familiegenogram

Familiegenogram

Interpretatie van klachten en symptomen: Door uit te zoomen komt het drukke gedrag en de slechte concentratie van ons voorbeeldpatiëntje plotseling in een geheel ander perspectief te staan, met als gevolg dat we de diagnose ADHD en de behandeling met Ritalin, toch nog maar even uitstellen en eerst eens gaan kijken of er niet een andere, meer voor de hand liggende, verklaring is voor zijn problemen.
(Misschien maakt hij zich zorgen over de ruzies tussen zijn ouders, is hij bang dat zijn moeder iets overkomt, dat zijn ouders uit elkaar gaan, is hij bang voor zijn vader of schaamt hij zich voor hem naar de buren of zijn vriendjes ??).
.
Beschikbaarheid van professionals werkzaam bij GGZ-maatwerk:
Wat ons dus binnen ‘PolyZoom’ en ‘Maatwerk’ verbindt is het besef van het belang van in- en uitzoomen. Dat klinkt heel mooi maar in de praktijk kan toch niet iedereen even ver in- en uitzoomen en blijkt een ieder van ons zich qua behandeling het meeste thuis te voelen binnen de bandbreedte van een bepaald zoomniveau. Binnen de stichting GGZ-Maatwerk hebben we echter voor alle zoomniveaus de benodigde professionals in huis, tw:

 • Een kinder- en jeugdpsychiater/arts, als er sprake is van lichamelijke en/of psychiatrische problemen (binnenste groene cirkel)
 • Gedragstherapeuten, voor als het accent ligt op individuele problematiek (blauwe cirkel).
 • Psychologen, als er leerproblemen zijn, een IQ-probleem of dyslexie wordt vermoed (blauwe en 2e gele cirkel).
 • Partner-relatietherapeuten, in geval van problemen op echtpaarniveau (1e gele cirkel)
 • Ouderbegeleiders/orthopedagogen, als het om opvoedingsproblemen gaat (1e gele cirkel).
 • Gezinstherapeuten, als de problemen vooral zitten in de omgang tussen broertjes en zusjes (1e gele cirkel).
 • Schoolconsulenten, als er voorlichting over bepaalde stoornissen moet worden gegeven aan leerkrachten die wellicht ook adviezen nodig hebben over hoe om te gaan met een kind met een bepaalde stoornis (2e gele cirkel).
 • SPV-er/Personal/Huiswerk Coaches, die kunnen helpen bij het leren plannen van huiswerk, administratie, het runnen van een huishouden (begeleid kamertraining) (2e gele cirkel).
 • Jeugdwerkers, die contacten hebben met de groepen waar jongeren deel van uit maken en ‘meekijken’ op de sociale media, etc. (3e en 4e gele cirkel).
 • Samenwerking met een maatschappelijk werker en transcultureel werker met verstand van maatschappelijke en culturele vraagstukken.
 • Samenwerking met een mindfulnesstherapeut met een sterke affiniteit voor spirituele/ zingevingsvraagstukken (7e cirkel milieu)

Hulpaanbod GGZ Maatwerk

Analoog aan de verschillende zoomniveaus / milieus/ cirkels, bieden wij verschillende vormen van diagnostiek en behandeling. Bewust qua volgorde van buiten naar binnen geformuleerd:

7e, 6e en 5e milieu (resp. Spirituele, Culturele en Maatschappelijke problemen):

 • … geïntegreerd in alle overige behandelingen en wijze van bejegening.

4e milieu/ 4e gele cirkel (Sociale Media, Internet. Gaming):

 • Voorlichting en advies

3e milieu/ 3e gele cirkel (School, Studie of Werk):

 • SOVA training / groepstherapie

2e milieu/ Vrije tijd/ Sport-, clubs of verenigingsleven/ 2e gele cirkel:

 • Bemiddeling naar scholen, mentoren, decanen, opleidingscoordinatoren, studiebegeleiders, etc.
 • Bemiddeling naar werkgevers, UWV, Job coaches, etc.

1e milieu/ Gezin/ 1e gele cirkel:

 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 • Relatietherapie
 • Gezinsdiagnostiek en -therapie
 • Individu (Blauwe [Psychol.] en Groene [Biol./ Med.] cirkel):
 • (Kinder- en jeugd-)psychiatrische diagnostiek
 • (Neuro-) psychologisch onderzoek
 • Individuele therapie
 • EMDR (traumatherapie)
 • Farmacotherapie (medicatie)
 • Psychomotorische therapie

 

Tenslotte nog een woord van waarschuwing:

Risico van doorschieten in de ene of andere zoomrichting:
Uitzoomen is niet per definitie beter dan inzoomen, of andersom. Aan beide kleven risico’s:

Te veel inzoomen kan leiden tot psychiatriseren van problemen, etiketten plakken, fragmentatie, versnippering, langs elkaar heen en dus inefficiënt werken met hoge kosten tot gevolg.

Anderzijds kan te veel uitzoomen leiden tot het onvoldoende (h)erkennen van evidente psychiatrische aanlegstoornissen en ook van het qua behandeling doorschieten in die richting.
We kennen zeer ernstige en schrijnende voorbeelden uit het niet eens zo grijze verleden, zoals de theorie van de ‘Double Bind Mothers’ of zogenaamde ‘Refridgerator Mothers’ bij het ontstaan van schizofrenie. Ook recente berichten van uitspraken van wethouders in de media als zou voetbal de beste therapie voor ADHD zijn en we in geval van autisme toch vooral eens wat beter naar de opvoeding zouden moeten kijken, maken hier een ernstige waarschuwing op zijn plaats.

‘Harde’ (Biologisch) psychiatrische ziekten: Wij hechten er hier dan ook aan om te benadrukken dat er keiharde psychiatrische stoornissen bestaan die dan ook als zodanig behandeld moeten worden en waar een te grote aandacht voor omgevingsfactoren als mogelijke oorzakelijke factoren volstrekt ongepast, onwetenschappelijk en absurd zou zijn.
Om u een idee te geven van waar we het over hebben: Om de impact van psychiatrische aandoeningen en daarmee de noodzaak van adequate behandeling te illustreren, volgen hier enkele cijfers m.b.t. ADHD en comorbiditeit:

 • ADHD: komt voor bij 6,5 % van de kinderen (dat wil zeggen 1 op 15!); bij adolescenten en volwassenen bij 3,38 % (= 1 op 30).
  .
 • Bij 71% voldoen die mensen, behalve aan de criteria van ADHD, daarnaast ook nog aan die van gemiddeld 3 andere psychiatrische stoornissen(!).
  .
 • ADHD is dus niet zomaar een eenvoudig, geïsoleerd probleem rond concentratie, druk en impulsief gedrag, maar lijkt veeleer een top (symptoom) van een veel grotere ijsberg, waarvan het grootste deel echter onder water ligt, maar die op indirecte wijze heel veel problemen veroorzaakt die, indien niet adequaat behandeld, met enorme last en kosten gepaard gaan.
  .
 • Niet alleen met betrekking tot gezondheidszorg, maar ook in de zin van maatschappelijke, economische en sociale schade. 75% van de ADHD-ers functioneert onder zijn of haar niveau, 83% heeft problemen op het werk (2e milieu), 58% kampt met problemen binnen het gezin (1e milieu), 24% buiten het gezin (3e milieu).
  .

Ook onderstaand overzicht maakt duidelijk dat het hier gaat om iets dat de normale opvoeding te boven gaat: 

Impact_ADHD

Dat verantwoord in- en uitzoomen en het bepalen welk zoomniveau het beste bij welk individu past, kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Dat is namelijk ons vak.
Zeker in een tijd van bezuinigingen en een tendens om te denken dat iedereen alles wel kan (‘ De buurvrouw kan het ook ….’ uitspraak die een bewindsvrouw zich onlangs liet ontvallen m.b.t. GGZ !!!), zaken om in het achterhoofd te houden zodat u of uw kind daar in elk geval niet de dupe van wordt ….. ;-(

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .

 

<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">