Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Werkwijze/ Stappenplan Van aanmelding tot afsluiting (2D)

16 mei 2016 | Werkwijze, Procedure en Stappenplan (2D)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 22-05-2016

Aanmeldingsprocedure:
Wat gebeurt er na aanmelding/ verwijzing ?
De verschillende fasen van aanmelding tot afronding van de behandeling en sluiting van het dossier …

1. Na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of Sociaal Wijkteam/ CJG, kunt u het aanmeldformulier op deze website invullen.

2. Zodra wij die binnen hebben ontvangt u van een externe instantie (‘TelePsy’ te Maastricht) twee of drie (van overheidswege opgelegde) vragenlijstjes (ROM) en en een uitnodiging voor een intakegesprek.

3. Tijdens het intakegesprek verzamelen we zo veel mogelijk informatie over wat er aan de hand is en proberen we een eerste werkhypothese te formuleren, die we beschrijven in een intakebrief aan de verwijzer, waarvan u ook een kopie krijgt.

4. Tijdens de diagnostische fase gaan we in een of meerdere vervolggesprekken onderzoeken welke argumenten we kunnen vinden die voor en tegen die hypothese pleiten.

5. Dat mondt uit in een diagnose en een daaruit voortvloeiend behandelplan/ -voorstel, met doelen en termijnen, die beschreven worden in een ev. tweede brief, de zgn. diagnostiekbrief, waarvan u tijdens het adviesgesprek ook weer een kopie krijgt.

6. Vervolgens vragen wij u alles goed door te lezen, e.e.a. een of twee weken te laten bezinken en ons dan te laten weten wat wij van de voorgestelde behandelopties al dan niet en in welke volgorde op de rails moeten zetten, waarna de behandelfase begint.

7. Er wordt regelmatig geëvalueerd waarbij we nagaan of we nog op koers liggen, in hoeverre de gestelde doelen inmiddels al dan niet zijn bereikt en in welke richting we de koers eventueel moeten bijstellen.

8. BehandelevaluatieNa afloop van de behandeling vragen wij u a.d.h.v. een vijftal vragen kort iets op papier te zetten over wat, waar voor wel en niet geholpen heeft en vooral waar dat volgens u aan ligt (= Kwalitatieve verandering). Dat stukje nemen we op in de afsluitbrief aan de verwijzer/ huisarts, waarna het dossier alhier gesloten wordt.

9. Ook ontvangt u van TelePsy nog eens dezelfde twee of drie ROM vragenlijstjes die u in het begin ook hebt ingevuld om te bezien of en hoeveel verandering er is opgetreden t.o.v. het begin. (=Kwantitatieve verandering).

10. Follow up: Het kan zijn dat u over een half jaar of een jaar nog eenmalig benaderd wordt met een vragenlijstje i het kader van een follow up onderzoek om na te gaan wat de lange termijn effecten zijn en dus hoe bestendig de behaalde resultaten zijn dan wel hoe groot het terugvalpercentage is. (Dit vereist veel organisatie waar eigenlijk een externe instantie zoals de RUG voor nodig is, maar is op dit moment nog niet geregeld).

Uiteraard kan in het individuele geval, naar bevind van zaken, afgeweken worden van deze standaardprocedure.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">