Praktische zaken
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.
Mevr. Heezen is ook in de avonduren werkzaam, dit in overleg.
Telefonisch zijn we bereikbaar tot 18.00 uur.

Dhr. T.B. Eisenga & Mevr. J. Heezen: 050 – 406.36.50

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 18.00

 

Dhr. Eisenga en Mevr. J. Heezen: 050 – 406.36.50

Na 18.00 en in de weekenden dient u zich i.g.v. nood of crisis eerst te wenden tot uw huisarts of diens waarnemer/ doktersdienst naar wie u automatisch doorverbonden wordt als u het nummer van uw huisarts belt.

Hij/ zij kan ev. de 24 uurs crisisdienst van de GGZ of Spoed voor Jeugd (Groningen jeugd) inschakelen die de situatie en veiligheid kan inschatten en ev. overbruggingsmaatregelen kan treffen.

Wij proberen buiten kantooruren wel beschikbaar te zijn voor huisartsen en medewerkers van de crisisdienst, voor overleg en afstemming, maar hebben zelf geen voorzieningen of mogelijkheden om crises of onveilige situaties af te wenden, door bijv. mensen tijdelijk op te nemen, etc. Daarvoor zijn we aangewezen op de grote GGZ instellingen in de regio.

Tijdens vakanties nemen we bij toerbeurt onderling voor elkaar waar en de heer Eisenga zit daarnaast in een waarneemgroep van psychiaters die gezamenlijk de afwezigheden en dunnere bezetting tijdens vakanties en feestdagen afdekken.

Mocht dat aan de orde zijn (en wij dus zelf langere tijd niet beschikbaar zijn voor overleg) dan vindt u de contactgegevens van de waarnemende psychiater hieronder:

Momenteel zijn wij echter zelf beschikbaar en bereikbaar op  050 – 406.36.50 (Dhr. Eisenga)
.

Noodgevallen: 050 – 406.36.50 (06 – 24.37.32.33) (Dhr. Eisenga) 

(Gebruik dit 06 – nummer alleen in echte noodgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag en alleen als u ons via een van de 050 nummers niet kunt bereiken. Het zijn nl privé nummers en niet bedoeld voor reguliere patiëntencontacten !).

Wij streven ernaar de wachtlijst zo kort mogelijk te houden.

Vanwege grote drukte hebben wij momenteel een aanmeldstop en vanaf 01-01-2024 nemen we geen nieuwe patiënten meer aan vanwege afbouw en stoppen van de praktijk per 01-10-2024

 

Helaas echter wisselt het aantal aanmeldingen/ verwijzingen per week/ periode nogal sterk en valt de drukte en dus de wachttijd niet te voorspellen. Is het aantal nieuwe aanmeldingen meer dan 5 per week dan loopt de wachtlijst op.

Mochten wij voorzien dat de periode tussen aanmelding en intakegesprek langer dan 4 weken gaat duren, dan krijgt u daarvan bericht zodat u ev. kunt kijken of u elders eerder terecht kunt.

In dat geval zou u wellicht alvast even op de website van onze samenwerkingspartners kunnen kijken: www.ggz-maatwerk.nl

Mocht u elders hulp hebben gevonden vergeet dan niet om uw afspraak bij PolyZoom tijdig te annuleren, zodat wij de vrijgekomen plek in de agenda weer aan iemand anders kunnen geven en er geen onnodige gaten in onze agenda’s vallen.

We ontvangen graag zo ruim mogelijk voor de afspraak, bericht als u uw afspraak, om wat voor reden dan ook, niet kunt nakomen, zodat wij nog tijd hebben de vrijgekomen tijd in de agenda aan iemand anders kunnen geven.

Bij regelmatige afmelding of herhaaldelijk zonder bericht niet op de afspraak verschijnen zullen wij ons moeten beraden op de voortgang van de behandeling.

Lees verder: 'No Show' nota ....

Nota: De meeste praktijken brengen bij afmeldingen korter dan 24 uur van te voren of zgn. ‘No shows’  (NVZB = ‘Niet Verschijnen Zonder Bericht’) een deel van de kosten in rekening. En dan natuurlijk niet bij de zorgverzkeraar of gemeente maar bij de betrokkene zelf.


Zeker als iemand herhaaldelijk of zonder afmelding, of telkens op het laatste moment, niet verschijnt op zijn/ haar afspraak.


Voorlopig geen ‘No show’-nota: Dat doen wij (nog) niet omdat het bij ons relatief weinig voorkomt en het in onze ogen mogelijk iets zegt over de kwaliteit van het contact, die wellicht te wensen overlaat, hetgeen dan misschien maar beter tot onderwerp van gesprek kan worden gemaakt, om te onderzoeken wat daar achter zit (en dus therapeutisch worden aangewend), dan dat het reden is iemand een nota te sturen. Is het niet mogelijk dat te bespreken, dan neigen wij er eerder toe het contact en het dossier alhier af te sluiten en e.e.a. terug te leggen bij de verwijzer, dan nota’s te gaan versturen.


Er kunnen zich echter specifieke situaties voordoen die ons daar wel toe doen besluiten en wij behouden ons aldus het recht voor dat alsnog te doen.

Kosten/ Financiering/ vergoedingen door Zorgverzekeraars en/ of Gemeentes:

ggz-kwaliteitsstatuut

Er zijn twee geldstromen:

1. De zorg voor volwassenen (>18) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

2. De zorg voor de jeugd (<18) door uw gemeente.

(Althans als aan allerlei voorwaarden is voldaan)

We raden u aan om u vooral goed te informeren om niet voor onaangename verrassingen te komen staan.

Wij hebben de vergoedingssystematiek, althans voor zover wij dat zelf begrijpen, voor u samengevat. Misschien een goed startpunt als u zich in gaat verdiepen  (met het voorbehoud dat tegen de tijd dat u dit leest, we misschien al weer ingehaald zijn door de tijd … LEES MEER …

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Informatie opvragen en verstrekken aan derden, buiten de verwijzer, zal alleen gebeuren met uw toestemming.

Achtergrondinformatie ...

Onduidelijkheid: Sinds de jeugdzorg vanaf 1-1-2015 is overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeentes is het nog niet helemaal duidelijk hoe de privacy rond jongeren tot 18 jaar precies geregeld/ gewaarborgd is.

 

 

 

 


Uitwisseling van medische informatie: Wij zijn verplicht onze bevindingen terug te koppelen aan de verwijzer. Dat was altijd de huisarts, is nooit een probleem geweest en hebben we altijd gedaan. Artsen mogen nl. onderling informatie uitwisselen maar dat mogen ze niet met andere beroepsgroepen, althans niet zonder schriftelijke toestemming van kind en/ of ouders.


Toestemmingsereisten: Uiteraard rekening houdend met de emotionele/ ontwikkelingsleeftijd van een kind, wordt in strikt juridische zin uitgegaan van de volgende richtlijn (niet alleen voor het uitwisselen van informatie met derden maar ook m.b.t. het überhaupt mogen onderzoeken en behandelen van minderjarigen):

 • Igv kinderen <12: Volstaat toestemming van beide ouders.
 • Igv kinderen/ jongeren van 12 – 16: Toestemming van kind/ jongere en beide ouders.
 • Igv jongere > 16: Toestemming van alleen jongere. kinderen 16: Toestemming van alleen jongere.

Derden: Als een sociaal wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de verwijzer is, is het de vraag of en wat wij wel en niet aan hen mogen terugkoppelen, zonder de wet op de privacy en ons beroepsgeheim te schenden. Waarschijnlik is daar een wetswijziging voor nodig en laat dat dus enige tijd op zich wachten. In de tussentijd blijft daar dus waarschijnlijk schriftelijk toestemming voor nodig.


Jongeren/ ouders zelf de regie: Omdat dat veel extra bureaucratisch papierwerk met zich meebrengt, lossen wij dat voorlopig op door jongeren en ouders zelf onze intake brief in handen te geven, waar zij immers mee mogen doen wat ze willen. Het is dan ook aan hen zelf om de verwijzer (Sociale Wijkteam of CJG) te informeren door hen bijv. een kopie van de intake brief te doen toekomen.


Huisarts als spin in het web die maximaal geïnformeerd moet zijn: Ook al heeft in zo’n geval de huisarts niet zelf verwezen, denken we hem of haar wel een kopie van de brief te moeten doen toekomen, omdat er immers altijd iets kan gebeuren waar hij/ zij bij betrokken wordt en waar hij/ zij natuurlijk wel het feit dat iemand in zorg is bij een jeugdzorginstelling, bij zijn/ haar inschatting en overwegingen moet kunnen betrekken.


Probleem is echter dat de huisarts soms helemaal niet weet dat iemand verwezen is omdat dat tegenwoordig dus soms via het SWT/ CJG gebeurt en dus helemaal langs hem/ haar heen is gegaan, waardoor hij/ zij zich behoorlijk gepasseerd kan voelen, zoals al verschillende keren is gebleken.


Dilemma: Wij vragen daarom de patiënt/ ouders nadrukkelijk om toch ook maar een kopie van onze brief aan de huisarts te sturen maar in de praktijk blijken ze dat opvallend vaak te ‘vergeten’ en hebben wij er dus geen zicht op of en weke huisartsen onze brieven nu wel of niet hebben ontvangen. Daarom sturen we hen, totdat er meer duidelijkheid is daaromtrent, toch maar een kopie, hoewel we eerlijk gezegd dus niet weten hoe dat juridisch precies ligt.


Vervolg: Zodra er meer duidelijkheid is en/ of de wet is gewijzigd zullen wij ons beleid aanpassen.

=============

PolyZoom
Praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin.

PRIVACYSTATEMENT POLYZOOM

Polyzoom, gevestigd te Paterswolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01162973, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Polyzoom met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Polyzoom persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Polyzoom;
c. bezoekers van de website van Polyzoom;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Polyzoom;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Polyzoom contact opnemen of van wie Polyzoom persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Polyzoom verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Polyzoom zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Polyzoom zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de toegang worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden opgeslagen en in beginsel na 3 dagen vernietigd;

3. Doeleinden verwerking
Polyzoom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.polyzoom.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Polyzoom verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Polyzoom kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Polyzoom persoonsgegevens verwerken. Polyzoom sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Polyzoom deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Polyzoom deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Polyzoom geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Polyzoom ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Polyzoom bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Polyzoom hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Polyzoom kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Polyzoom gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Polyzoom te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Polyzoom door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Polyzoom persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Polyzoom door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

1

 

 

Wij houden ons nadrukkelijk aanbevolen voor tips, Suggesties en Adviezen ter verbetering die u kunt u mailen naar [email protected].

Wij zullen uw opmerkingen ter harte nemen en zo mogelijk aanwenden om onze zorg te verbeteren.

Bij voorbaat daarom hartelijk dank !!

We doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan toch voorkomen dat iemand niet tevreden is.
 1. Het is goed om dit eerst met de eigen behandelaar te bespreken.
  .
 2. Mocht u er met de behandelaar niet uitkomen dan kunt u of jij/ ouders een andere collega van Polyzoom erbij betrekken.
  .
 3. Is dit niet voldoende dan kan een objectieve buitenstaander mogelijk helpen.Voor Polyzoom is dat geregeld via: de Vereniging voor Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Noord Oost Nederland. http://vzgp.nl/klachtencommissie  … Lees verder … 
Met ingang van 2017 zijn we verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te stellen aan clienten. In het GGZ-kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

GGZ kwaliteitsstatuut

Contractering / zorginkoop

Zorgverzekeraars, gemeentes etc.

Zorgverzekeraars en Gemeentes, maar ook zorgmanagers en beleidsmakers zijn, na cliënten een 3e groep waar wij ons middels deze website op richten. Zij moeten zorg voor hun cliënten inkopen bij zorgaanbieders in een veld met tientallen, zo niet honderden aanbieders, die ze snel en gemakkelijk moeten kunnen vergelijken.

Snel inzicht in door u gestelde criteria

Met behulp van onze website krijgt u snel en makkelijk inzicht in onze visie, samenwerkingsverbanden/ ketenpartners, soorten klachten en problemen die wij behandelen, doelgroepen, ons hulpaanbod, wachttijden, wat er achtereenvolgens gebeurt van aanmelding tot afsluiting, het zgn. ‘primaire proces’ etc.

Website conform eisen verzekeraar & gemeentes

Wij hebben met het ontwerp van de website nadrukkelijk rekening gehouden met het snel en makkelijk kunnen terugvinden van relevante informatie voor zorgverzekeraars en gemeentes. De website voldoet dan ook aan de criteria die zij zelf voor websites van zorgaanbieders hebben opgesteld. Zie het uitklap-menu hieronder.

Criteria GGZ-website

De genoemde criteria waaraan een GGZ website vanaf 01-01-2017 moet voldoen, zijn:


De Zorgaanbieder publiceert op een EIGEN website:


 1. Behandellocatie(s)
 2. Contactmogelijkheden
 3. Doelgroepen
 4. Specialisaties
 5. Behandelmogelijkheden cq behandelmethodieken
 6. Toegangstijd per locatie
 7. Wachttijden per locatie (Bij > 4 weken verwijzing naar andere zorgaanbieder of zorgadviseur van de zorgverzekeraar)
 8. Gehanteerde tarieven e.d. m.b.t. zowel het onder de Basisverzekering verzekerde zorgaanbod als het niet-verzekerder zorgaanbod. 
 9. Beschrijving hoofdbehandelaarschap
 10. BIG registratie
 11. Beschrijving dossiervorming
 12. Vermelding Handelsregister (Kamer van Koophandel)
 13. Beschrijving van klachtenafhandeling.

PolyZoom voldoet aan al deze criteria zoals een ieder kan nagaan door de betreffende hyperlinks per criterium te volgen.


Mocht er desondanks onduidelijkheid bestaan over een onderdeel aarzel dan niet en neem contact op met mevr. J. Heezen, praktijkmanager

[email protected] of

050 – 406.36.50)


Lees meer …

Downloads

(Kijk in uw downlaodmap)

Overige Downloads.

Sociale Netwerk Kaarten

Overige onderwerpen: 

Contact / bereikbaarheid

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vr : 9.00 – 17.00 uur
Eventueel ook een keer per week in de avonduren (Mevr. Heezen) voor als mensen overdag absoluut niet kunnen.

Na 18.00 en weekenden zijn we gesloten (u kunt zich dan ev. wenden tot uw huisarts).
.
Noodgevallen: 050 – 406.36.50 (06 – 24.37.32.33) (Dhr. Eisenga)

(Gebruik dit 06 – nummer alleen in echte noodgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag en alleen als u ons via het 050 nummer niet kunt bereiken. Het is nl een privé nummer en niet bedoeld voor reguliere patiëntencontacten !).

 

NOODGEVALLEN TIJDENS VAKANTIES

Tijdens vakantiedagen kan het voorkomen dat wij voor noodgevallen worden waargenomen door een andere praktijk met kinder- en jeugdpsychiater (uit Noord Nederland). U hoort op ons antwoordapparaat wie dat is. Probeer echter altijd eerst iets met uw huisarts te regelen ter overbrugging (een andere psychiater elders ver weg kan vaak niet zo veel betekenen).

Direct contact

050 – 406 36 50

PRAKTIJKADRES

Polyzoom, Praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin

Bahler Boermalaan 14 (Dhr. Eisenga: Foto boven; Rechts op het kaartje onder aan de pagina)
en
.
Bahler Boermalaan 4 (Mevr. Heezen: Dorpshuis, foto onder; Links op het kaartje)
9765 AP  Paterswolde (Dr.)
GPS: 538′ 46″ N; 634′ 10″ O

POSTADRES

Postbus 110
9765 ZJ Eelde – Paterswolde.

TELEFOON

050 – 406 36 50 (Dhr. Eisenga en mw. Heezen)

Dorpshuis - nr. 4

Praktijk aan huis - nr. 14

Praktijkadres
Polyzoom, Praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin
Bahler Boermalaan 14

9765 AP  Paterswolde (Drenthe).

Postadres
Postbus 110, 9765 ZJ
Eelde – Paterswolde

Telefoon
050 – 406 36 50 (Dhr. Eisenga en mw. Heezen)

 

.